1

DAGEN

 

HET REGLEMENT

1. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen, akkoord gaan met het gestelde en dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de organisatie (Bcause). Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen. Het inschrijfgeld voor de Fast Gut Rally per equipe bedraagt € 2.250,- exclusief btw.

Bij inschrijving wordt een bedrag van € 1.000,- als aanbetaling in rekening gebracht. Na aanbetaling en/of ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier is deelname definitief. Vervolgens dient vóór 1 april 2017 € 1.250,- te zijn bijgeschreven. Indien u zich na 1 april 2017 inschrijft, dient het volledige inschrijfgeld in een keer betaald te worden. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van de equipe een schriftelijke inschrijfbevestiging. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

2. WEDSTRIJDREGLEMENT
De Fast Gut Rally is een tourrally waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van regelmatigheidstrajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen. Alle equipes doen mee in de tourklasse. Deze klasse is zeer geschikt voor deelnemers met weinig tot geen rallyervaring. De rally is een mix van bolpijl-situaties, overbruggings- en kaartleestrajecten. Lekker sturen over leuke weggetjes en volop genieten staan voorop.

3. VOORWAARDEN AUTO
De organisatie staat deelname met oldtimers, youngtimers (bouwjaar 1975-1995) en modern sports cars toe. Uitgesloten van deelname zijn: SUV’s, MPV’s, moderne vierdeursauto’s en ‘gewone’ auto’s. De organisatie beoordeelt of een auto hier wel of niet aan voldoet. Deelnemers moeten kunnen aantonen dat het voertuig apk-gekeurd en voldoende verzekerd is. De deelnemende auto’s dienen technisch volledig in orde te zijn en voorafgaand aan de Fast Gut Rally een volledige check-up te hebben gehad. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede ruimte voor een sticker op de motor- en achterklep. Dit materiaal brengt geen schade toe en is gemakkelijk te verwijderen. Het gebruikte materiaal is te allen tijde ‘schoon verwijderbaar’, maar de organisatie adviseert u de stickers zo spoedig mogelijk na de rally voorzichtig te verwijderen.

4. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATIE
Onvoorziene omstandigheden, waardoor Bcause een evenement, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan verrichten, zullen door Bcause als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag. De organisatie van de Fast Gut Rally is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de Fast Gut Rally wenst te annuleren, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Tot 3 maanden voor het evenement bedragen deze annuleringskosten 25%, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor het evenement 75% en tot 2 weken voor het evenement 100% van de totale kosten. De organisatie adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

  • InPerson
  • Autolease Groningen
  • MORE for Brands
  • GebouwDashboard
  • Louwman Exclusive