smiles-foundation

128

DAGEN

 

HET REGLEMENT

1. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Fast Gut Rally. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen. Het inschrijfgeld voor de Fast Gut Rally per equipe bedraagt € 2.350,- exclusief btw.

Het inschrijfgeld wordt in 2 fasen overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Fast Gut Rally. Fase 1: bij inschrijving € 750,-, fase 2: vóór 31 maart 2018 € 1.600,-. Uw inschrijving is definitief na betaling van de aanbetalingsfactuur € 750,- en/of na ontvangst van het inschrijfformulier. Indien u zich na 31 maart 2018 inschrijft, dient het volledige inschrijfgeld in één keer betaald te worden. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van de equipe een schriftelijke inschrijfbevestiging. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

2. WEDSTRIJDREGLEMENT
De Fast Gut Rally is een tourrally waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van regelmatigheidstrajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen. Er zijn 2 klassementen: Tour en Basic. Een Tour klasse voor hen die nog rookies zijn in de wereld van rallyrijden. En voor diegenen die al wat ervaring hebben opgedaan en de uitdaging van het rallyrijden niet willen missen, hebben we de Basic klasse. Vergelijkbare routes, maar voor de Tourrijders in alle opzichten nèt even wat makkelijker. De rally is een mix van bolpijl-situaties, overbruggings- en kaartleestrajecten. Lekker sturen over leuke weggetjes en volop genieten staan voorop.

3. VOORWAARDEN AUTO
De organisatie staat deelname met oldtimers, youngtimers (bouwjaar 1975-1995) en modern sports cars toe. Uitgesloten van deelname zijn: SUV’s, MPV’s, moderne vierdeursauto’s en ‘gewone’ auto’s. De organisatie beoordeelt of een auto hier wel of niet aan voldoet. De deelnemers moeten kunnen aantonen dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Fast Gut Rally een volledige check-up heeft gehad en tevens voldoende verzekerd is. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en voldoende verzekerd te zijn.

De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede ruimte voor een sticker op de motor- en achterklep.

4. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATIE
In geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Fast Gut Rally. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag. De organisatie van de Fast Gut Rally is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Fast Gut Rally annuleert, is een equipe Bcause een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende percentage: tot 3 maanden voor het evenement 25%, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor het evenement 75% en tot 2 weken voor het evenement 100% van de totale kosten. Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

  • InPerson
  • van Mossel Autolease
  • MORE for Brands
  • GebouwDashboard
  • Louwman Exclusive